Truyện Dài: Chim Hót Trong Lồng

Truyện viết theo thể Nhật ký

(đã xuất bản 16 lần ở VN và 2 lần ở Hoa Kỳ)

[Phần 1]   [Phần 2]   [Phần 3]   [Phần 4]   [Phần 5]   [Phần 6]   [Phần 7]   [Phần 8]   [Phần 9]   [Phần 10] [Phần 11] [Phần 12]   [Phần 13]  [Phần Cuối]

CHIM HOT TRONG LONG- 1966